מחולשה לחלישה/ עמיר בר-אור
אחד ממבחניה הבולטים של מערכת פוליטית המצויה בתהליך התהוות והתגבשות הוא האופן בו היא מטפלת בגורמי הכוח הצבאיים הנתונים למרותה. האופן בו מתפתחים יחסי גומלין אלה עשוי להשפיע על אופייה של המערכת הפוליטית, והשליטה על גורם הכוח הצבאי משפיעה על הדרך בה מתפתח המבנה הפוליטי של המדינה. חברות זכו לשקט יחסי ככל שהצליחו להכפיף את גורם הכוח הצבאי למוסדות האזרחיים של החברה. ספר זה בוחן את סוגיית הכפפת הארגון הצבאי העיקרי שהתפתח ביישוב ואת דפוסי הפיקוח עליו מטעם המוסדות הפוליטיים הוולונטריים, שאף הם עשו את צעדיהם הראשונים בתקופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה. בחינת תהליך התפתחותי זה מאפשרת "למצוא, לצד סימני היכר לנו ולצבאות אחרים, גם קווי אופי ייחודיים לא מעטים". ניתוח המפגש המתמשך בין ההנהגות המדינית והצבאית מִשלבים מוקדמים של התפתחות היישוב שופך אור על קווי האופי הייחודיים למקרה הישראלי של יחסי מדינה-צבא. חשיבותו העיקרית של ספר זה היא בהצבעה על מקורותיה ומאפייניה של החלישה כתופעה פוליטית ייחודית שהתקשתה לחזור על עצמה. החלישה כפי שהתקבעה על ייחודה משמעויותיה הגדירה באופן שלא משתמע לשתי פנים את מקור הסמכות המדיני להפעלה והכוונה של הצבא, תוך נטרול מעורבותם של גופים פוליטיים אחרים בתחום הביטחון. יתר על כן, התנהלותו של בן-גוריון החל משלהי שנות ה-30 של המאה הקודמת מאפשרת הצבעה על התמודדות מחושבת ומקיפה המעוגנת בראייה מדינית רחבה שנצבו בפני היישוב והמדינביחס לאתגרים הביטחוניים שניצבו בפני הנהגת היישוב והמדינה בראשית דרכה

מחולשה לחלישה/ עמיר בר-אור

85.00 ₪מחיר