top of page
ספר יוסף / יואל הופמן

כשדוקטור דוב בהרות קיבל לידו את כתב היד של הספר הזה קרא מה שקרא ואמר, יעצתי לו למחבר שישלח את חיבורו אל לייב גוטהרץ מחברו של הספר הידוע "תעצומות אופל" ואם החיבור יראה לידידי לייב [שבינתיים שינה את שמו ללביא לב-טוב] יצרף אותו לארגון הסופרים ויראה שחיבורו יראה אור ולייב גוטהרץ קרא גם הוא מה שקרא וחמתו בערה בו וחשב לעצמו "ליקוי המאורות" או "פני הדור כפני הכלב". ועוד חשב: "מה זה עלה על דעתו של ברל שהוא מפנה לכתובתי חיבורים שכאלה?" ואת ספר החיים של יוסף זילברמן תפר יוסף זילברמן בעצמו והסופר מצא אותו שלם, כמו החליפות של יוסף, ורק פה ושם נותרו חוטים. וכמו המחט אשר בידו של יוסף כך גם האיבר של גורנישט נכנס ויצא. ואפשר לקרוא אותו בטעמי המקרא. ומה פשרם של כל האירועים האלה? תנועות הרבה טובות מתנועה אחת, בין שתנועה זו באה מלמעלה למטה ובין שהיא באה מלמטה ללמעלה. תנועות הרבה שמאלה וימינה טובות מתנועות הרבה למעלה ולמטה. אבל אם אין אדם יכול לנוע בתנועות הרבה שמאלה וימינה, מוטב שינוע בתנועות הרבה למעלה ולמטה ובלבד שלא ינוע בתנועה אחת.

ספר יוסף / יואל הופמן

84.00 ₪ מחיר רגיל
67.20 ₪מחיר מבצע

החלפות יתאפשרו בתוך חודש מיום הקנייה בכתובת מלכי ישראל 9, תל אביב. יש להציג חשבונית / מייל אסמכתא בלבד.

מוצרים דומים